یافتن محصولات و سرویس ها

Xeon E3-1230 / 16 GB / 1 TB -130 IPs
قیمت ماهیانه - $179.00 USD
قیمت 3 ماه - $179.00 USD
قیمت 6 ماه - $179.00 USD
قیمت سالیانه - $179.00 USD
E3-1220v3 128IPs
3.1 GHz CPU
6GB RAM
1000GB RAID 1
5M 独享带宽
无限 流量
128 免费IP
قیمت ماهیانه - $199.00 USD
قیمت 3 ماه - $199.00 USD
قیمت 6 ماه - $191.67 USD
قیمت سالیانه - $190.75 USD
E3-1265v3 128IPS
2.5 GHz 四核 CPU
14 GB 内存
1000GB RAID 1
5M 独享带宽
无限 流量
128 免费IP
قیمت ماهیانه - $209.00 USD
قیمت 3 ماه - $199.67 USD
قیمت 6 ماه - $193.17 USD
قیمت سالیانه - $183.25 USD
E3-1271v3 128IPs
3.6 GHz 四核 CPU
30 GB 内存
2000 GB RAID 1
5M 独享带宽
无限 流量
128 免费IP
قیمت ماهیانه - $309.00 USD
قیمت 3 ماه - $299.67 USD
قیمت 6 ماه - $288.17 USD
قیمت سالیانه - $273.25 USD
HKR E3 1230 V3
E3 1230 CPU / 16G内存 / 1x1TB硬盘
5Mpbs/无限流量 / 2个可用地址


قیمت ماهیانه - $129.00 USD
قیمت 3 ماه - $129.00 USD
قیمت 6 ماه - $129.00 USD
قیمت سالیانه - $129.00 USD
قیمت 2 ساله - $129.00 USD
E3 1230 半C站群机
قیمت ماهیانه - $179.00 USD
قیمت 3 ماه - $170.72 USD
قیمت 6 ماه - $155.83 USD
قیمت سالیانه - $155.83 USD
E3 1230 站群机
قیمت ماهیانه - $219.00 USD
قیمت 3 ماه - $210.05 USD
قیمت 6 ماه - $189.17 USD
قیمت سالیانه - $189.17 USD
I3 2120 4G 站群机
قیمت ماهیانه - $199.00 USD
قیمت 3 ماه - $191.05 USD
قیمت 6 ماه - $172.50 USD
قیمت سالیانه - $172.50 USD
I3 2120 半C站群机
قیمت ماهیانه - $159.00 USD
قیمت 3 ماه - $153.00 USD
قیمت 6 ماه - $139.17 USD
قیمت سالیانه - $139.17 USD
Xeon E3-1230v3 站群
قیمت ماهیانه - $257.00 USD
قیمت 3 ماه - $252.00 USD
قیمت 6 ماه - $247.00 USD
قیمت سالیانه - $242.00 USD
Xeon E3-1270v3 站群
قیمت ماهیانه - $287.00 USD
قیمت 3 ماه - $280.55 USD
قیمت 6 ماه - $274.10 USD
قیمت سالیانه - $267.65 USD
E3-1230 258IPs
قیمت ماهیانه - $219.00 USD