یافتن محصولات و سرویس ها

E3-1220v3 128IPs
3.1 GHz CPU
6GB RAM
1000GB RAID 1
5M 独享带宽
无限 流量
128 免费IP
قیمت ماهیانه - $149.00 USD
قیمت 3 ماه - $156.33 USD
قیمت 6 ماه - $153.17 USD
قیمت سالیانه - $149.08 USD
E3-1265v3 128IPS
2.5 GHz 四核 CPU
14 GB 内存
1000GB RAID 1
5M 独享带宽
无限 流量
128 免费IP
قیمت ماهیانه - $209.00 USD
قیمت 3 ماه - $199.67 USD
قیمت 6 ماه - $193.17 USD
قیمت سالیانه - $183.25 USD
E3-1271v3 128IPs
3.6 GHz 四核 CPU
30 GB 内存
2000 GB RAID 1
5M 独享带宽
无限 流量
128 免费IP
قیمت ماهیانه - $309.00 USD
قیمت 3 ماه - $299.67 USD
قیمت 6 ماه - $288.17 USD
قیمت سالیانه - $273.25 USD