یافتن محصولات و سرویس ها

DSHK-Linux
قیمت ماهیانه - $135.00 USD
DSHK2
قیمت ماهیانه - $185.00 USD
DSHK3
قیمت ماهیانه - $260.00 USD
قیمت 3 ماه - $246.67 USD
قیمت 6 ماه - $241.83 USD
قیمت سالیانه - $225.67 USD
DSHK4
قیمت ماهیانه - $290.00 USD
قیمت 3 ماه - $285.33 USD
قیمت 6 ماه - $274.17 USD
قیمت سالیانه - $257.92 USD
Dual E5-2620 / 64 GB / 1 TB
قیمت ماهیانه - $349.00 USD
قیمت 3 ماه - $339.00 USD
قیمت 6 ماه - $329.00 USD
قیمت سالیانه - $319.00 USD
Dual Xeon E5-2620v3 64GBgangfang
قیمت ماهیانه - $299.00 USD
Dual Xeon E5-2630
قیمت ماهیانه - $399.95 USD
E3 1230 半C站群机
قیمت ماهیانه - $179.00 USD
قیمت 3 ماه - $170.72 USD
قیمت 6 ماه - $155.83 USD
قیمت سالیانه - $155.83 USD
E3 1230 站群机
قیمت ماهیانه - $219.00 USD
قیمت 3 ماه - $210.05 USD
قیمت 6 ماه - $189.17 USD
قیمت سالیانه - $189.17 USD
HKNE3-1231 (9 موجود است)
16G RAM
1T HDD
قیمت ماهیانه - $174.00 USD
قیمت 3 ماه - $169.00 USD
قیمت 6 ماه - $164.00 USD
قیمت سالیانه - $159.00 USD
قیمت 2 ساله - $154.00 USD
HKNI3 (11 موجود است)
16G RAM
1T HDD
قیمت ماهیانه - $119.00 USD
قیمت 3 ماه - $114.00 USD
قیمت 6 ماه - $109.00 USD
قیمت سالیانه - $104.00 USD
قیمت 2 ساله - $99.00 USD
HKNW01L (11 موجود است)
قیمت ماهیانه - $159.00 USD
قیمت 3 ماه - $154.00 USD
قیمت 6 ماه - $149.00 USD
قیمت سالیانه - $144.00 USD
قیمت 2 ساله - $139.00 USD
HKNW01W (2 موجود است)
قیمت ماهیانه - $159.00 USD
قیمت 3 ماه - $154.00 USD
قیمت 6 ماه - $149.00 USD
قیمت سالیانه - $144.00 USD
قیمت 2 ساله - $139.00 USD
HKNW02L (1 موجود است)
قیمت ماهیانه - $220.00 USD
قیمت 3 ماه - $215.00 USD
قیمت 6 ماه - $210.00 USD
قیمت سالیانه - $205.00 USD
قیمت 2 ساله - $200.00 USD
HKNW02W (1 موجود است)
قیمت ماهیانه - $220.00 USD
قیمت 3 ماه - $215.00 USD
قیمت 6 ماه - $210.00 USD
قیمت سالیانه - $205.00 USD
قیمت 2 ساله - $200.00 USD
HKNW03 (28 موجود است)
1T SATA硬盘
8G DDR3内存
2个免费独立IP
قیمت ماهیانه - $99.00 USD
قیمت 3 ماه - $94.00 USD
قیمت 6 ماه - $89.00 USD
قیمت سالیانه - $85.00 USD
قیمت 2 ساله - $85.00 USD
I3 2120 4G 站群机
قیمت ماهیانه - $199.00 USD
قیمت 3 ماه - $191.05 USD
قیمت 6 ماه - $172.50 USD
قیمت سالیانه - $172.50 USD
I3 2120 半C站群机
قیمت ماهیانه - $159.00 USD
قیمت 3 ماه - $153.00 USD
قیمت 6 ماه - $139.17 USD
قیمت سالیانه - $139.17 USD
I3 2120 高防服务器
قیمت ماهیانه - $105.00 USD
قیمت 3 ماه - $105.00 USD
قیمت 6 ماه - $105.00 USD
قیمت سالیانه - $105.00 USD
Intel Atom 330
قیمت ماهیانه - $54.95 USD
Xeon E3-1230v2 8GB RAM 1TB HDD
قیمت ماهیانه - $89.00 USD
Softlayer Xeon 1270
قیمت ماهیانه - $159.00 USD
Softlayer Xeon 1270 HK
قیمت ماهیانه - $179.00 USD
Softlayer Xeon 2620
قیمت ماهیانه - $271.00 USD
Softlayer Xeon 2620 HK
قیمت ماهیانه - $291.00 USD
Xeon E3-1230 / 16 GB / 1 TB
قیمت ماهیانه - $179.00 USD
قیمت 3 ماه - $179.00 USD
قیمت 6 ماه - $179.00 USD
قیمت سالیانه - $179.00 USD
Xeon E3-1230v3 gaofang
قیمت ماهیانه - $129.00 USD
قیمت 3 ماه - $129.00 USD
قیمت 6 ماه - $129.00 USD
قیمت سالیانه - $129.00 USD
Xeon E3-1230v3 站群
قیمت ماهیانه - $257.00 USD
قیمت 3 ماه - $252.00 USD
قیمت 6 ماه - $247.00 USD
قیمت سالیانه - $242.00 USD
Xeon E3-1245v5gaofang
قیمت ماهیانه - $139.00 USD
Xeon E3-1270 / 32 GB / 2 TB
قیمت ماهیانه - $199.00 USD
قیمت 3 ماه - $199.00 USD
قیمت 6 ماه - $199.00 USD
قیمت سالیانه - $199.00 USD
Xeon E3-1270v3 gaofang
قیمت ماهیانه - $159.00 USD
Xeon E3-1270v3 站群
قیمت ماهیانه - $287.00 USD
قیمت 3 ماه - $280.55 USD
قیمت 6 ماه - $274.10 USD
قیمت سالیانه - $267.65 USD
Xeon E3-1275v5gaofang
قیمت ماهیانه - $169.00 USD
E3-1230 16G
قیمت ماهیانه - $139.00 USD
E3-1230 258IPs
قیمت ماهیانه - $219.00 USD
I3 2120
قیمت ماهیانه - $99.00 USD
I3 2120 61IPs
قیمت ماهیانه - $129.00 USD
Xeon E5506 2.13GHz
Intel Xeon E5506 2.13GHz
8GB RAM
500GB SATA
100Mpbs/10TB
قیمت ماهیانه - $109.00 USD
Dual Xeon E5-2620 2.0GHz
Dual Xeon E5-2620 2.0GHz
16GB RAM
1TB NL-SAS
100Mpbs/10TB
قیمت ماهیانه - $249.00 USD
Super Atom D525
Super Atom D525 1.8GHz
4GB RAM
250GB SATA
100Mpbs/10TB
قیمت ماهیانه - $59.00 USD
Core i5 2400 3.1GHz
Core i5 2400 3.1GHz
8GB RAM
500GB SATA
100Mpbs/10TB
قیمت ماهیانه - $89.00 USD